Rituals for Keeping the Nine Ruling Planets Peaceful

To keep all the nine ruling planets peaceful. One should get up before the day breaks i.e. at dawn and after finishing their daily chores and should pray to lord Vishnu facing the east. After lighting incense stick and an oil lamp offer flowers to the lord and for 21 days should recite the Navgrah strotam.

Navgrah Strotam

Japa – kusum- sandahkashah kashyapeyh mahadhutim

Tamosrih sarvpaapdhanah prantoshim diwakarm

Dadhi-sandahkh tusharambhah chirodaanrvshambhamvam

Namimi shashinah somah sambhomurkutbhushanam

Dharnigarbhsambhutah vidyutkantishamprabham

Kumarah shaktihasanth tah manglah pranmamyaham

Piyadah guklikashyamah rupenapritamah budham

Somayah somyagunopetah tah budhah pranmamyaham

Devanah ch rishinah ch guru kanchanshtribhavam

Budhibhut trilokesah tah numami brihaspatim

Himkund mrinalabhah devyanah pramah gurum

Sarvashastra pravaktarah bhargavah pranmabhyamhum

Nilaanjansamabhasah raviputrah yamagrajam

Chayamartandusambhutah tah numami shaneyshcharam

Ardhkayah mahaviryah chandradityavimardanam

Shihinkagarvshambhutah tah rahu pranamamyaham

Palash- pushp- sandahkashah tarkagrahamsatkum

Rodrah rodratmakah ghorah tah ketuh pranamamyaham

Iti vyasmukhodgitah yah pathetah susmahitah

Diva va yadi va ratroh vidnashantibharvishyati

Nur-nari- nripanah ch bhavedah swapnanashnam

Aishwaryehmatulah teshmarogyah pushtivardanam

Grahnakshtrajah pidastaskarasgin samudvaba

Tah sarva prashmah yanti vyaso vrutey na sunshay

Suryah shoryampenduruchchpadvi sunmanglah mangal

Sadbudhi ch budho gurushch gurutaah shukrah sukhah shunshanih

Rahubarhubalah karotu vipulah ketuh kulsyotrati

Nityah pritikara bhavantu bhatah prashna graha

Select Planet to know about it's Rituals for keeping it Peaceful --

 
 
 
Lal Kitab Horoscope Report
Lal Kitab Prashnavali