Rituals to Keep Mars Under Control


Take a birch bark or brass plate and purify it with cow milk panchamrit. Now write the mantra using the red sandal wood paste.

Fast on Tuesday and keep 4/8 ounce of red coral stone or the roots of Indian sarsaparilla after purifying it with cow milk panchamrit. Early in the morning stand facing the rising sun and chant managal kavach mantra for 21 times. In the evening pray to god hanuman and offer besan ladoo to him. If you not able to fast on Tuesday you can just stop taking anything salty on this day. After chanting the mantra every day after reading the mantra once perform yajna using the wood of cutch tree, red sandal paste, vermillion, red flower, red fruits, honey, ghee etc.

Mangal Kavacham

Raktambaro raktwapuh kiriti chaturbhujo meshgamo gadabhrit

Dharasutah shaktidharsach sada mum syad varadah prashantah

Angarakah siro rakshet mukhah vey dharnosutah

Sraboo raktambarah patu netrey mein raktlochanah

Nashah shaktidharah patu much mein raktlochanah

Bhujoo mein raktmali ch hastoo shaktidharasttha

Vrikshah patu varangahasch hriduy patu rohitah

Katin mein grahrajasch mukhah chaiv dharusutahah

Janujudghey kujah patu padoo bhaktpriyah sada

Sarvannyani chandagini rakshenmey meshvahanah

Ya ind kavachah divyah sarvshatrunivarnam

Bhut pretpisachnah nashnah sarvsidhidum

Sarvrogharh chaiv sarvsampratprad shubham

Mukti-muktipradah nrinaa sarvshobhagya vardhanam

Rogbandhvimokshah ch satyamettra sanshyah

Kujshtuti

Bhumiputro mahateja jagto bhaykritsada

Vrishtikrid-vrishtiharta ch pida dahtu mey kujah

Viniyog

Agninmurdhara iti mantrasya virupaksh angirashrishih agnidevta gayatri chandah shobhprityarth japey viniyogah

Sabij Vedic Mantra

Om Krang, kring, krong shah bhubhurbhavah swahah Om agnimurdhra divah Kakutpatih prithvayasayam apah rentanshi jinvati Om swah bhubah bhuh Om Shah Krong Kring Kran – Om shobhayah namah

Ekachari Bij Mantra

Om Ang Angarnay namah

Bhom-Mangalshtrotam

Bhoomo dakshindik – trikon – yamdig-vindeshwari raktbhah

Swami vrischak meshyoh surugurushcharkah sashi souhard

Gyosarih sashttrifulpradasch vasudhaskandoo kramad devatey

Bhardwajkulodawah chitishutah kuryart sada manglam 
 
 
 
Lal Kitab Horoscope Report
Lal Kitab Prashnavali