Rituals to Keep Mercury Under Control


Take a sheet of golden sheet and clean it with cow milk panchamrit and get the mantra engraved on it. Purify the panaa or roots of moong with panchamrit and keep it. Keep the sheet of engraved mantra the precious stone and the root on a banana leaf and pray to goddess durga and after mid night chant the mantra for 21 times. You need to do this every day for 21 days. After this you should tie the root on your right arm with a green thread. For this you should wear this root in a small golden case. You should wear the pana in your little finger after engraving it in gold. Pana stone should be of 6 ounce. You should start chanting from an auspicious Wednesday.

Budhkavacham

Budhastu pustakbandharah kuhkumasya sumdhuti

Pitambarah patu pitmalyanulepanah

Kati ch patu meu somyah sirodeshah budhashtatha

Netry gyanmayah patu shrotey patu nishapriyah

Pranah gandhpriyah patu jivah vidyaprdo mum

Kunth patu vidhoh putro bhujoo pustakbhushan

Vaksah patu varaadgasach hridayah rohinisutah

Nabhih patu suraradhayo madhyah patu kageshwarah

Januni rouhineysch patu jandhgheskhilpradah

Padoo mey bodhanah patu-patu somyoakhil vaduh

Etadhi kavachah divyah sarvpaappranashnam

Sarvrogpashmanah sarvdukhah- nivarnum

Ayushrogyesubhadah putra potra pravardhanam

Ya patheychchrinuyad vasapi sarvatra vijayi bhavet

Budhshtuti

Utpatruapar jagtah chandraputro mahadhutih

Suryapriyakaro vidwan pidahdahtu mein budhah

Viniyog

Udbudhya iti mantrasth paramesthi rishih budho devtatrshtupakshchandah somyamantrajapey viniyogah

Sabij Vedic Mantra

Om bran, bri, bron shah Om bhubhurbwa swah om udbudhya swgney pratijagrahitwamistapurtey sansrijeythamyach asimumnutsadhstatheysadhyut rashimnivishvey deva yajmanashch sadit Om swah bhubah bhuh Om bro bri, bran Om sobhyam namah

Ekachari Bij Mantra

Om buh bhudhay namah

Bhudhmanagal Strotam

Somyodadhmukh- peetvarn- magadhshchatrey-gotri devo

Vaneyshandishah sudhrikchanivriguh satruh sada sitguh 
 
 
 
Lal Kitab Horoscope Report
Lal Kitab Prashnavali