Rituals to Keep Saturn Under Control


Get the front horse shoe of a black horse and get it spread like a thin sheet and get the mantra below engraved on it. Also get a ring made out of it. Make sure that it can fit in to your middle finger? Get a 10 ounce of neelam stone fixed in it. Purify both this with panchamrit and keep it on a banana leaf and place it infront of yourself while seating towards the southern direction. Pray to lord bhairav. Chant the kavach or mantra 21 times. Light a lamo of mustard oil. Pray to lord bhairav using the jasmine flower, red vermillion and sandal. During this time one can wear the roots of shami tree as ring. Use a small steel case and tie the roots with the help of black thread.

Shanikavacham

Nilambro nilvapu Kiritoh gradhrastithstraskaro dhanupaman

Chaturbhujah suryasutah prasnah sada mum sayad vardah prasahnatah

Shrinudhwamrishyah sarvey shanipeedahashmahat

Kavachah shanirajasya shourodimnutmum

Kavachah devtavasah varapancharsangyakum

Shaneshcharpritikarah sarvashoubhagyadayakum

Om shri shaneshcharah paatu bhaalmein supnandan

Netrey chayatmajah paatu-paatu karnor yamanujah

Nashah vaivswatah paatu mukhan mein bhaskarah sada

Snigdhkanthasch mein kunth bhujoo paatu mahabhujah

Skandho paatu shanishchaiv karoo paatu shubhpradah

Vukchah paatu yumbhrata kuchih paatwasitswastha

Nabhi grahpatih paatu mundah paatu kati tatha

Aru mamanutkah paatu yamo jaanuyug tatha

Paado mundgatih paatu swarg paatu peepalah

Angopaangani sarwani rakshen mein suryanandanah

Ityetut kavachah divya pathet suryasutasya yah

Na tasya jayatey peeda preeto bhavati suryarjah

Vyayjanmdwityastatho mritusthan gatospi wa

Kaltrastho gatowaspi supitstu sada shanih

Asthmasthey suryasutey vyayey janmdwitiyagey

Kavach pathtey nityah na peeda jayatey kwachit

Ityetut kavachah divyen sorerytrimirttah pura

Dwadsashtham – janmasth –doshatrashyatey rada

Janm lagnastithan doshan sarvatrasayatey prabhuh

Shani stuti

Suryaputro dirghdeho vishalakshah shivpriyah

Mundcharah prashnatma peedah dahtu mey shanih

Viniyog

Shano devi iti mantrasya dadhyadathvarn rishih aapo devta gayatri chandh shanimantra japey viniyogah

Sabij Vedic Mantra

Om khan khin khon shah Om bhubhurb shwah Om shano devir vishtyasaapo bhavantu peetye shanyorvishtravantu nah Om shwah bhubh bhu Om sah kho khin khon shaneshcharayeh namah.

Ekachari Bij Mantra

Om shu shukrayah namah

Shukra Mangal shtrotam

Mundah krishnanishshtu paschimmukhah saurashtrakuh kashyapuh

Swami nukrbhukumbhyobhudhi- sitoo mitrey samashchgirah

Sthanah paschimadik prajapati-yamoo devoo dhanusyashan

Sutthristh subhkrichani ravisutah kuryart sada manglam 
 
 
 
Lal Kitab Horoscope Report
Lal Kitab Prashnavali