Rituals to Keep Sun Under Control


On Sunday of suklapaksha (as per the Hindi calendar)when it is pushya nakshtra. You should inscribe the mantra in a brass plate for inscribing the mantra you should use a brass pen. On the engraved portion write prominently.

You should keep this plate in front of you facing the sun. Now purify the place reciting Vishnu mantra with water. Before engraving the mantra on this plate you should wash the plate with cow dung, cow urine, cow milk and finally with water of Ganges. You should lit a lamp using ghee/pure butter oil and keep it in front of the plate and recite the Surya kavach mantra and you need to recite this mantra regularly till 43 Sundays for 21 times. On finishing the recitation offer your prayers to Sun god with proper ritual. Instead of Surya kavach you can also recite the vedic vij mantra or Surya – manglam strotam as well.

Suryakavacham

Rinushvah munishandul suryashya kavachah shubham

Sharirarogyadh divyah sarvashobhgyadayakam

Dedipymanmukutah sfurnmukarkundalam

Dhytava shahastikiranah strotmetdudiryetah

Shiro meh bhaskarah patu lalatah mesmitdhutih

Netre dinmanih patu sarvaneh vasreswarah

Ghranah dhramgrinih patu vadanah vedvahanah

Jivah me manadah paatu kunthah mey sushvanditah

Skadhoh prabhakarah paatu vrikchah paatu janpriyahah

Paatu padoo dwadshatma sharvadgah sukleshwarah

Suryarakshtmakah strotah likhitwah bhurjpatra ke

Dhadhatih yak are tasya varagaha sarvashidhiye

Shusnati yo japet samyag thoddhiteh swasthamanashah

Shrogmukto dirghayuh sukkah pustih ch vandatih

Ravishtuti

Grahanabhadiradityo lokarchankarakah

Vishmasthanasambhutah pidah dahtu mey ravi

Viniyog

Aakrishneti mantrasya hiranyastupangirsh rishih suryo devta trishtup chandah srya mantra jape viniyogah

Sabij Vedic Mantra

Om Hrong Hring hrang shah – Om Bhurbhasbhah swah - Om akrashnen rajsah vartmano niveshaytramritmumartejey hiranyyen savita rahona devoh yati bhubhnani pashyan.

Om swah bhubah bhu Om shah hrong hring han Om Suryah namah, Om Ghrinih suryar adityah

Surya Mangal Strotam

Bhasbhan kashyap gotrajo arunaruchiryarah shihrashishvarah

Shattrishtho dusshobhano gurushashibhomeshu mitrah sada

Shukro mundripuh kalingjunitschagnishvaro devetey

Madhyey varturl puva dig-dinkarah kuryat sada managlam. 
 
 
 
Lal Kitab Horoscope Report
Lal Kitab Prashnavali